అప్పటికీ ఇప్పటికీ తేడా ఏమైనా ఉందా?

By | December 29, 2017

ఇటీవలే 5వ ప్రపంచ తెలుగు మహా సభలు ముగిశాయి. అంతకుముందు సభల ప్రభావం ఇంతవరకూ ఏమైనా ఉందా?

ఒక్కసారి గతంలోకి వెడితే- ఈ వ్యాసం….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield