వసుంధర అక్షరజాలం

హారర్ కథల పోటీ- చిత్ర

చిత్ర మాసపత్రిక ప్రకటించిన హారర్ కథల పోటీ వివరాలు గతంలో ఇచ్చాం కదా.
ఆ పోటీకి గడువు తేదీ జూన్ 30 (20111) కి పొడిగించబదినట్లు ఆ పత్రిక మే సంచికలో ప్రకటించారు.

Exit mobile version