వసుంధర అక్షరజాలం

అమ్మకు ఓ రోజా!?

ఆవేదనలో- కలడు కలండనెడివాడు కలడో లేడో- అన్నప్పటికీ- ఇందుగలడందు లేడను సందేహము వలదు- అని తేల్చేశాడు పోతనామాత్యుడు. ప్రత్యక్ష దైవాలైన తలిదండ్రులపట్ల ఆ సందిగ్ధం కూడా లేదు. వారు మనని శిక్షీస్తే అది పరీక్ష. మనని మనోవ్యథకి గురి చేస్తే అది లీల. సృష్టి స్థితికే తప్ప లయకు కారకులు కాని అపురూప దైవత్వం వారిది. ఉన్నా లేకున్నా అనునిత్యం వారి స్మరణ మన కర్తవ్యం. వారిని స్మరించుకుందుకు ఏడాదికో రోజా? అదీ విడివిడిగానా? ఆధునికత మనకి నేర్పుతున్నదిదా?
అమ్మా నాన్నలిద్దరూ దైవాలే ఐనా- దైవత్వంలో అమ్మ ప్రత్యేకతని నాన్నలు కూడా ఒప్పుకుంటారు. అలంటి అమ్మకి రోజుకో రోజా- భక్తి ప్రేమ గౌర్వ ఆత్మీయ అభిమానాలతో- సమర్పించుకుందాం. ఏడాదికో రోజా…. వద్దు, వద్దు, వద్దు అందాం. మీరేమంటారు?
ఫ్లాట్ ఫోరం లో మా స్పందనకు ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి.

Exit mobile version