మే 8, 2012

శ్రీలక్ష్మి మాసపత్రిక జూన్ 2012

Posted in మన పత్రికలు at 12:57 సా. by వసుంధర

    ఇందులో ‘దూరాన నా రాజు’ కథ వసుంధర రచన. మధుప్రియ అని పొరపాటున  పడింది.

Leave a Reply

%d bloggers like this: