అక్టోబర్ 9, 2013

మనలోనూ ఉంది

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 9:20 ఉద. by వసుంధర

దేశపాలన అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నమాట నిజం. కానీ ఇది ప్రజాస్వామ్యం. మన నేతలు మననుంచే వస్తున్నారు. అందుచేత  నేతలనూ, ప్రభుత్వాన్నీ తప్పు పట్టేముందు మనమేమిటీ అని కూడా ఆలోచించుకోవాలి కదా! ఈ విషయమై మచ్చుకి మా కథలు రెండింటికి ఇక్కడ లంకె ఇస్తున్నాం. మనలోనే ఉంది   అహం బ్రహ్మాస్మి

ఆ తర్వాత నేటి Times of India లో `చైనాకి సంబంధించిన ఈ క్రింది రెండు విశేషాల్నీ మీతో పంచుకుంటున్నాం. వాటికి లంకెలకై ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి. చైనా 1    చైనా  2

SEC O N D O P I N I O N

Advantage China

Everyday corruption is what makes India lag behind the Chinese dragon

Jug Suraiya

It was an everyday morning in the housing colony and the sabziwalla was doing his rounds. A housewife selected a sizeable quantity of vegetables from him, and, without asking him what she owed him, handed over 20, which was clearly inadequate payment for her purchases. The sabziwalla accepted this token payment without protest.
The housewife’s tenant – a young man from China – came out and also bought some vegetables, paying the right price for them. The housewife ordered the vendor to return the money and said to her tenant: “Just give him 10 or 20 rupees. I am the wife of a managing committee member and he dare not charge me the full price, or he’ll be banned from coming into the colony. As my tenant, you have the same privilege.” The tenant waited till landlady had gone into the house, then he paid the vegetable seller the full amount.
That small incident might help partly to explain a very big question: Why is it that China is so far ahead of India in almost all fields? The most commonly cited reason for China’s lead over India is that China as a totalitarian state is made to march forward to the same drumbeat or face the consequences, whereas India enjoys a chalta-hai democracy, in which for every one step forward we take, we seem to go three steps sideways. Dictatorships tend to be, at least outwardly, single-minded and more disciplined; democracies, being diverse, are often divided as to their goals.
Fair enough. But there could be another, equally fundamental reason why India remains so far behind China. And that reason – illustrated by the anecdote about the wife of the managing committee member taking it as her right to shortchange the sabziwalla – is entrenched and everyday corruption.
All of us express outrage at the corruption of our politicians and bureaucrats. But one way or the other, all of us are implicated in either giving or taking graft, of one form or another. Bribery and corruption have become the lubricants of the wheels and deals of everyday living, from awarding a government contract, buying defence equipment to protect the country, selecting a sports team to represent the nation, or buying one’s daily vegetables.
Of course, China also has its share of corruption, as shown by the recent much-publicised trial of Bo Xilai, an eminent political figure. But perhaps in China corruption hasn’t become a routine reflex, performed almost automatically and without thinking, as it seems to have become in India.
It’s like breathing. You don’t have to think before you breathe; breathing happens naturally. In India bribery has become a fact of nature like breathing. This common air of corruption that we breathe infects us all, and affects our everyday relationships with others, from the babu we have to bribe to get our work done to the sabziwalla we shortchange through the misuse of authority.
All-pervasive corruption corrodes the unwritten contract, the mutual trust on which society is based. By cheating you today, i ensure that you’ll cheat me tomorrow, or whenever you have the chance. In the end everyone loses, because today’s cheater is tomorrow’s cheated, and vice versa.

China fires official for son’s lavish wedding

Beijing: China sacked an official for “extravagant waste” after he had spent an estimated 1.6 million yuan ($2,60,000) on a lavish, threeday wedding for his son, the state media said on Tuesday. This was the latest move in a crackdown on profligate lifestyles and graft of many politicians in the country.
Ma Linxiang, a deputy village chief from the Beijing suburb of Qingheying, hosted the estimated 250-table wedding at a convention centre that was part of the main 2008 Beijing Olympics venue during the week-long National Day holiday last week, newspapers reported.
Ma told the Beijing News that the wedding was hosted by both the families, and that he “couldn’t stop” the bride’s family from splurging on the venue as well as on a troupe of performers that included two celebrities.
Communist Party’s antigraft watchdog fired Ma for waste and discipline violations, adding that while it had not found any abuse of the public funds, it was still investigating the case.
Advantage China, disadvantage India.

Leave a Reply

%d bloggers like this: