అక్టోబర్ 16, 2013

సమాచార హక్కు

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 7:13 సా. by వసుంధర

మనకి బాగా ఉపయోగపడే చట్టాల్లో సమాచార హక్కు చట్టం ఒకటి. చాలామందికి ఇంకా దీని ప్రయోజనం తెలియదు. పెన్షన్ రాదనుకున్న ఒక మహిళకు ఈ చట్టం ద్వారా పెన్షన్ ఎలా వచ్చిందో తెలిపే ఈ తాజా విశేషం ప్రతిఒక్కరూ తెలుసుకోతగ్గది.

Pension class for school

Anahita Mukherji | TNN

Gloria D’Souza, a retired school teacher from a suburb on the fringes of Mumbai, calls the Right to Information Act “a miracle, a real miracle.” She owes her pension to India’s transparency law.
    After 20 years of teaching, D’Souza discovered on retirement that she was not eligible for pension. She resigned herself to the situation. In her sixties, she did not fancy taking on the bureaucracy and its tangled heap of rules and regulations.
    D’Souza, who retired in 2005, did not discuss the matter with her son Glojer for four years. It was only when he got wind of it in 2009 that he was determined to fight the battle on her behalf. He began filing queries under the Right to Information Act in order to find out why his mother was denied her pension. The very process of seeking information under the transparency law forced the administration to restore D’Souza’s pension, less than a year after the information was sought.
    D’Souza had trained as a teacher over 20 years ago, and held a DpEd, an earlier version of the current diploma in education. In 1985, a new municipality circular for primary schools rendered the DpEd obsolete, and ordered all teachers with a DpEd to upgrade to a DEd, the new diploma on offer. The circular said that teachers who did not do so would lose their job.
    The school that Gloria worked for, like many others in Mumbai, did not pass on the circular to its teachers. It was only at the time of retirement that the teachers were told they weren’t eligible for pension.
    “How can a teacher who is qualified to teach for 20 years not be qualified for pension?” asks Glojer.
    His persistent RTI queries forced the administration to re-create and regenerate files that they lost, in compliance with the RTI Act. Eventually, the civic administration could not deal with the weight of its own information, and restored D’Souza’s pension.
    Initially, she received only a minimum pension of Rs 3,000 a month on humanitarian grounds and not the full sum of Rs 8,000. Glojer dug out a court ruling through RTI which said that teachers who did not have the required qualifications but had taught children all their lives must be given their full pension. Glojer then used this information to file a further set of RTIs which helped his mother receive the full pension.
    So inspired is Glojer with the success of his RTI applications that he is now using the Act to try and restore his 89-year-old grandmother’s pension, too.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: