వసుంధర అక్షరజాలం

రూపాయ నోటు కాగితం ముక్క కాదు

రూపాయ నోట్లమీద తోచినవి వ్రాయడం మనకి అలవాటు. అలా వ్రాస్తే ఆ నోటు- కాగితం ముక్కగానే మిగిలిపోయే ప్రమాదముందని శ్రీదేవి మురళీధర్ పంపిన ఈ సమాచారం హెచ్చరిస్తోంది. చేతివ్రాతలున్న రూపాయ నోట్లని బ్యాంకులు నిషేధించడం అంత సులభం కాదు. కానీ డబ్బుమీద వ్రాతలు కూడా మంచి అలవాటు కాదు కాబట్టి మనమీ అలవాటుని పూర్తిగా మానుకోవాలని స్వాభిప్రాయం.

Exit mobile version