వసుంధర అక్షరజాలం

సినిమా కథల పోటీ- నది మాసపత్రిక

శ్రీ అరిపిరాల సత్యప్రసాద్ ఈ క్రింది సమాచారం అందజేశారు. వారికి ధన్యవాదాలు.
నది మాసపత్రిక సినిమా కథల పోటీ నిర్వహిస్తోంది.

ప్రథమ బహుమతి: రూ 15,000/-

ద్వితీయ బహుమతి: రూ 10,000/-

తృతీయ బహుమతి: రూ 5,000/-

సాధారణ ప్రచురణకి ఎంపికైన ప్రతి కథకు తగు పారితోషికం ఇవ్వబడును

ముఖ్య నిబంధనలు:

·         గడువు తేదీ: 31 డిసెంబరు 2013

Exit mobile version