వసుంధర అక్షరజాలం

నిన్నటి కార్టూన్

నిన్న మేము చూసిన వివిధ పత్రికల కార్టూన్లలో సాక్షి దినపత్రికలో వచ్చిన ఈ కార్టూన్ మీతో పంచుకోవాలని….

మీ గుర్తులు మీకున్నాయ్!  నా గుర్తు కూడా వచ్చే దాకా ఆగండి సార్!

Exit mobile version