జూన్ 10, 2014

పదములె చాలు

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 9:15 సా. by వసుంధర

padabhivandanam

                                   ఈనాడు జూన్ 10

1 వ్యాఖ్య »

  1. పదవులె చాలును దేవా దేవా!ఈ పదములు ఎందుకు దేవా దేవా ! అని మనస్సులో అనుకుంటూ పదవి రాకపోడంతో గుండెబరువెక్కి వైద్యాలయం చేరేవారి లెక్కెక్కడ!?


Leave a Reply

%d bloggers like this: