వసుంధర అక్షరజాలం

సర్వే జీవా సుఖినో భవంతు

ఆంధ్రజ్యోతి

Exit mobile version