వసుంధర అక్షరజాలం

‘సర్వే’జనా…భవంతు

                                      ఆంధ్రజ్యోతి

Exit mobile version