వసుంధర అక్షరజాలం

దాసరి- మరి కొందరు సరివారు

ఈ సమాచారం ఆగస్ట్ 25 ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో వచ్చింది. అందజేసిన శ్రీ సత్యాజీకి ధన్యవాదాలు.

Exit mobile version