సెప్టెంబర్ 5, 2014

ఆలోచించండి

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 7:29 సా. by వసుంధర

గతమెంతో ఘనకీర్తి కలవాళ్లం. కానీ చూసేవాళ్లకి మన గతం కాదు, వర్తమానం కనిపిస్తుంది. మన వర్తమానం రోడ్లమీది మన జనంలో కనిపిస్తుంది. ఆ జనం చేతల్లో కనిపిస్తుంది. మన నేతల భాషల్లో వినిపిస్తుంది. ‘ఏవి తల్లీ నిరుడు కురిసిన హిమసమూహములు’ అన్న శ్రీశ్రీ మాట ఈ వర్తమానం గురించో ఏమో. నేడు Times of India Mail Box లోని ఈ ఉత్తరం ఆలోచించతగ్గది.

Rattan canes not smart cities

This is with reference to the article `Uncivic sense’ (September 3) by Jug Suraiya. Retiring to India after spending 40 years in the western world, i am ashamed of mycountry of origin whenever i see people of all ages, genders and classes nonchalantly spitting on the roads or plucking flowers and denuding expensively maintained public gardens in my gated community. Such routine sights turn my morning walks into nightmares. Verbal confrontations never disturb the guilty. The mental infrastructure Suraiya talks about is missing despite the spread of universaleducation here. The solution may be to ask Singapore to send in their 1.2-metre-long rattan canes rather than help us build their smart cities. We will certainly have to take some harsh measures to ensure that people are forced to stop performing filthy acts.

Suhas Nimkar, PUNE

Leave a Reply

%d bloggers like this: