వసుంధర అక్షరజాలం

న్యాయానికి నోరు లేదు

                                        ఆంధ్రభూమి

Exit mobile version