సెప్టెంబర్ 26, 2014

స్మార్ట్ కథల పోటీ- కినిగె

Posted in కథల పోటీలు at 9:44 ఉద. by వసుంధర

ఈ క్రింది సమాచారం  నండూరి సుందరీ నాగమణి తెలియజేస్తున్నారు. వారికి ధన్యవాదాలు.

కినిగే పత్రిక వారు 28 ఏళ్ళ లోపున్న రచయిత(త్రు)లకు కథల పోటీ పెడుతున్నారు. వివరాలకు ఈ లింక్ చూడ వచ్చు.
http://patrika.kinige.com/?p=3561

స్మార్టు కథలు ఎలా ఉండొచ్చో తెలియడానికి మాకు తోచిన మచ్చు కథలు ఇక్కడ ఇవ్వగలం. సూచనలు కావాలనుకున్నవారు vasumdhara@gmail.com కి వ్రాయవచ్చు. ఇది కేవలం రచయితలకు సహకారం కోసమే. ఈ పోటీతో మాకు సంబంధం లేదు.

Leave a Reply

%d bloggers like this: