వసుంధర అక్షరజాలం

భయం భయం సినిమా భయం

భయం భయం బ్రతుకు భయం అన్నాడో కవి. మనదేశంలో చాలామందికి సినిమాయే బ్రతుకు. మరి సినిమాలు కూడా బ్రతుకంత భయాన్ని కలిగిస్తే…..

ఆంధ్రభూమి

Exit mobile version