వసుంధర అక్షరజాలం

దేశాలకి బీటలు

రాష్ట్రాల విభజన ప్రాంతీయ పరిపాలనా సౌలభ్యంకోసం కావచ్చు. కానీ దేశాల విభజన…? నేడు ఆంధ్రభూమిలో వచ్చిన ఈ క్రింది వ్యాసం చూడండి….

Exit mobile version