వసుంధర అక్షరజాలం

ఇలానా తెలుగు వాడకం!

గూగుల్ గ్రూప్ తెలుగు మాట సౌజన్యంతో

ఆంగ్లాన్ని తెలుగు అక్షరాల్లో వ్రాస్తే – అది తెలుగైపోతుందా?

Exit mobile version