వసుంధర అక్షరజాలం

ఏకాకి నవల కావాలి

ప్రముఖ రచయిత ధనికొండ హనుమంతరావు సమగ్ర సాహిత్యాన్ని ప్రచురించడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. వారి ‘ఏకాకి’ నవల గురించి ఎవరైనా వివరాలు ఇవ్వగలరా?

Exit mobile version