వసుంధర అక్షరజాలం

ప్రగతి చిరునామా చైనా

మనలోనే లోపముంది

తెలుసుకుని దిద్దుకోవాలి

శత్రువులో గొప్పతనం

తెలుసుకుని సద్దుకోవాలి

Exit mobile version