వసుంధర అక్షరజాలం

తెలుగు సినీ ‘లంకె’బిందువులు

ఎన్నో తెలుగు చలనచిత్రాలు, వాటిలోని హాస్య సన్నివేశాలు. అన్నీ ఒకే కచోట ‘లంకె’బిందువుల్లో. నచ్చిన లంకెపై క్లిక్ చేసి చూసి ఆనందించడమే.

ఈ సౌకర్యాన్ని సమకూర్చిన వాట్‍సాప్ బృందాలకు ధన్యవాదాలు.

Exit mobile version