వసుంధర అక్షరజాలం

స్పందనలకు ఆహ్వానం

అక్షరజాలంలో అందించే టపాలకూ

అక్షరజాలంలో అందించడానికిసమకాలీన సాంఘిక, రాజకీయ, సాహిత్య అంశాలపైన

మీ స్పందనలను అక్షరజాలం ఆహ్వానిస్తోంది.

ఇటీవల కొద్ది నెలలుగా వీక్షకుల స్పందనల సమాచారం సరిగ్గా అందక – వాటిని పరిగణనలోకి తీసుకోలేకపోయాం. ఇకమీదట అలా జరుగదని మనవి.

Exit mobile version