వసుంధర అక్షరజాలం

కథామంజరి ఆగస్ట్ 2020

ప్రతి నెలా పది కథల సమాహారంగా వెలువదుతున్న కథామంజరి వెబ్ పత్రికను గతంలో పరిచయం చేశాం.

మీ సౌలభ్యం కోసం – ఉచిత సంచిక పొందడానికి, పూర్వసంచికలు చదవడానికి, కథలు పంపడానికి.- అవసరమైన లంకెను ఇక్కడ ఇస్తున్నాం.

ఆగస్ట్ 2020 సంచికకు ఇక్కడ లంకె ఇస్తూ మీ స్పందనల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం.

Exit mobile version