ఆగస్ట్ 14, 2021

రాగ, భావ, గీత సంగీత భరిత కార్యక్రమంః తెలుగు జ్యోతి

Posted in సంగీత సమాచారం at 3:53 సా. by వసుంధర

Here is the Youtube link to Sri Syama Sundaram’s lecture demonstration on Sunday the 15th.

Youtube Live – TFAS Lecture Demo Ayyagari Shyamasundaram

Leave a Reply

%d bloggers like this: