సెప్టెంబర్ 17, 2021

రచయితలకు పోటీల సూచిక

Posted in కథల పోటీలు, కవితల పోటీలు, సాహితీ సమాచారం at 2:40 సా. by వసుంధర

రానున్న కథల పోటీల వివరాలకు లంకెలు ఇస్తున్నాం.

చివరి తేదీ సెప్టెంబర్ 30, 2021 చిన్న కథలకు సాహితీ పురస్కారాలు | వసుంధర అక్షరజాలం (vasumdhara.com)

చివరి తేదీ సెప్టెంబర్ 30, 2021 కథల పోటీ- 2021ః కౌముది | వసుంధర అక్షరజాలం (vasumdhara.com)

చివరి తేదీ అక్టోబర్ 5, 2021 దీపావళి కథల పోటీః కథామంజరి | వసుంధర అక్షరజాలం (vasumdhara.com)

చివరి తేదీ అక్టోబర్ 9, 2021 కథల పోటీః విశాలాక్షి | వసుంధర అక్షరజాలం (vasumdhara.com)

చివరి తేదీ అక్టోబర్ 15, 2021 పిల్లలకు కథల పోటీః ఉపాధ్యాయ దర్శిని | వసుంధర అక్షరజాలం (vasumdhara.com)

చివరి తేదీ అక్టోబర్ 15, 2021 కథల మాస్టారి స్మారక కథల పోటీ | వసుంధర అక్షరజాలం (vasumdhara.com)

చివరి తేదీ అక్టోబర్ 15, 2021 దీపావళి కథల పోటీః పాలపిట్ట | వసుంధర అక్షరజాలం (vasumdhara.com)

తెలుగు సొగసు సరస కథల పోటీః చివరి తేదీ అక్టోబర్ 30, 2021 సరస కథల పోటీలు | వసుంధర అక్షరజాలం (vasumdhara.com)

చివరి తేదీ అక్టోబర్ 31, 2021 కథలు, కవితల పోటీః ఉపాధ్యాయ | వసుంధర అక్షరజాలం (vasumdhara.com)

చివరి తేదీ నవంబర్ 14, 2021 పిల్లలకు కథల పోటీలుః బాల బాట | వసుంధర అక్షరజాలం (vasumdhara.com)

చివరి తేదీ నవంబర్ 30, 2021 నవలల పోటీః సహరి | వసుంధర అక్షరజాలం (vasumdhara.com)

చివరి తేదీ నవంబర్ 30. 2021 సింగిల్ పేజీ కథల పోటీలుః సాహితీకిరణం | వసుంధర అక్షరజాలం (vasumdhara.com)

చివరి తేదీ నవంబర్ 30, 2021 నవలల పోటీః సారంగ | వసుంధర అక్షరజాలం (vasumdhara.com)

చివరి తేదీ ఫిబ్రవరి 15, 2022 నవలల పోటీః ఆటా | వసుంధర అక్షరజాలం (vasumdhara.com)

Leave a Reply

%d bloggers like this: