అక్టోబర్ 12, 2021

రచయితలకు పోటీల సూచిక

Posted in కథల పోటీలు, కవితల పోటీలు, కార్టూన్ల పోటీ, సాహితీ సమాచారం at 1:15 సా. by వసుంధర

రానున్న పోటీల (ముఖ్యంగా కథలకు సంబంధించి) వివరాలకు లంకెలు ఇస్తున్నాం.

చివరి తేదీ అక్టోబర్ 15, 2021 పిల్లలకు కథల పోటీః ఉపాధ్యాయ దర్శిని | వసుంధర అక్షరజాలం (vasumdhara.com)

చివరి తేదీ అక్టోబర్ 15, 2021 కథల మాస్టారి స్మారక కథల పోటీ | వసుంధర అక్షరజాలం (vasumdhara.com)

చివరి తేదీ అక్టోబర్ 15, 2021 దీపావళి కథల పోటీః పాలపిట్ట | వసుంధర అక్షరజాలం (vasumdhara.com)

చివరి తేదీ అక్టోబర్ 15, 2021 సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ కథల పోటీః తర్జని

చివరి తేదీ అక్టోబర్ 15, 2021 దీపావళి కథల పోటీః లేఖిని

చివరి తేదీ అక్టోబర్ 20, 2021 దీపావళి కథల పోటీః బహుళ

చివరి తేదీ అక్టోబర్ 20, 2021 మినీకథల పోటీః తపస్విమనోహరం

చివరి తేదీ అక్టోబర్ 20, 2021 బాలల కవితల పోటీః అక్షరసేద్యం

తెలుగు సొగసు సరస కథల పోటీః చివరి తేదీ అక్టోబర్ 30, 2021 సరస కథల పోటీలు | వసుంధర అక్షరజాలం (vasumdhara.com)

చివరి తేదీ అక్టోబర్ 31, 2021 కథలు, కవితల పోటీః ఉపాధ్యాయ | వసుంధర అక్షరజాలం (vasumdhara.com)

చివరి తేదీ అక్టోబర్ 31, 2021 దీపావళి క్రైమ్ థ్రిల్లర్ కథల పోటీః సహరి

చివరి తేదీ నవంబర్ 14, 2021 పిల్లలకు కథల పోటీలుః బాల బాట | వసుంధర అక్షరజాలం (vasumdhara.com)

చివరి తేదీ నవంబర్ 14, 2021 కార్టూన్లు, మినీకవితల పోటీః చక్కెర ‘కేళి’

చివరి తేదీ నవంబర్ 15 కార్టూన్ల పోటీః హాస్యానందం

చివరి తేదీ నవంబర్ 20, 2021 కథానికల పోటీ

చివరి తేదీ నవంబర్ 30, 2021 నవలల పోటీః సహరి | వసుంధర అక్షరజాలం (vasumdhara.com)

చివరి తేదీ నవంబర్ 30. 2021 సింగిల్ పేజీ కథల పోటీలుః సాహితీకిరణం | వసుంధర అక్షరజాలం (vasumdhara.com)

చివరి తేదీ నవంబర్ 30. 2021 సంక్రాంతి కథల పోటీః సాహితీకిరణం

చివరి తేదీ నవంబర్ 30, 2021 నవలల పోటీః సారంగ | వసుంధర అక్షరజాలం (vasumdhara.com)

చివరి తేదీ డిసెంబర్ 1, 2021 కథలకు ఆహ్వానం

చివరి తేదీ డిసెంబర్ 31, 2021 నవలల పోటీః సాహో

చివరి తేదీ ఫిబ్రవరి 15, 2022 నవలల పోటీః ఆటా | వసుంధర అక్షరజాలం (vasumdhara.com)

చివరి తేదీ మార్చి 1, 2022 నవలల పోటీః సాహితీ సిరికోన

Leave a Reply

%d bloggers like this: