జూన్ 17, 2021

సరసిజాలు

Posted in చిత్రజాలం at 11:13 ఉద. by వసుంధర

మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో హృద్యమైన అంశాల్ని మృదువుగా స్పృశిస్తూ గిలిగింతలు పెట్టే వ్యంగ్య చిత్రకారుల్లో నేటి అగ్రగణ్యుడు సరసి. ఇటీవల వారి వ్యంగ్యరేఖలు తరచుగా వాట్‍సాప్ బృందాల్లో అలరిస్తున్నాయి.
ఇవి నిన్న, నేడు హాస్యానందం వాట్‍సాప్ బృందంలో వచ్చాయి.

జూన్ 15, 2021

సరసిజాలు

Posted in చిత్రజాలం at 8:42 సా. by వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందం చందమామలు సౌజన్యంతో

సరసిజాలు

Posted in చిత్రజాలం at 12:07 సా. by వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందం హస్యానందం సౌజన్యంతో

జూన్ 14, 2021

సరసిజాలు

Posted in చిత్రజాలం at 7:18 సా. by వసుంధర

మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో హృద్యమైన అంశాల్ని మృదువుగా స్పృశిస్తూ గిలిగింతలు పెట్టే వ్యంగ్య చిత్రకారుల్లో నేటి అగ్రగణ్యుడు సరసి. ఇటీవల వారి వ్యంగ్యరేఖలు తరచుగా వాట్‍సాప్ బృందాల్లో అలరిస్తున్నాయి.
ఇది నేడు హాస్యానందం వాట్‍సాప్ బృందంలో వచ్చింది.

జూన్ 13, 2021

సరసిజాలు

Posted in చిత్రజాలం at 6:55 సా. by వసుంధర

మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో హృద్యమైన అంశాల్ని మృదువుగా స్పృశిస్తూ గిలిగింతలు పెట్టే వ్యంగ్య చిత్రకారుల్లో నేటి అగ్రగణ్యుడు సరసి. ఇటీవల వారి వ్యంగ్యరేఖలు తరచుగా వాట్‍సాప్ బృందాల్లో అలరిస్తున్నాయి.
ఇవి నిన్న, నేడు హాస్యానందం వాట్‍సాప్ బృందంలో వచ్చాయి.

తరువాతి పేజీ